Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Act on the Protection of Competition

Art. 4. 

(1) An agreement restricting competition is an agreement between undertakings, a concerted practice of undertakings, and a decision of an association of undertakings that are aimed at or may result in a restriction of competition. An agreement restricting competition is prohibited, unless otherwise provided in this Act.

(2) An agreement restricting competition is not an agreement between undertakings, a concerted practice of undertakings and a decision of an association of undertakings if its effect on competition is negligible. An agreement between undertakings, a concerted practice of undertakings and a decision of an association of undertakings has a negligible effect on competition if the market shares of the undertakings participating in an agreement between undertakings, a concerted practice of undertakings or a decision of an association of undertakings do not exceed the thresholds set by general binding rules (Section 64 point (a)). An agreement between undertakings, a concerted practice of undertakings and a decision of an association of undertakings do not have a negligible effect on competition if its objective is to restrict competition.

(3) In particular, an agreement restricting competition is prohibited if it relates to

 1. a direct or an indirect determination of the prices of goods or other business conditions,
 2. a commitment to limit or control production, sales, technological development, or investment,
 3. the division of the market or sources of supply,
 4. the commitment of the parties to the agreement that they will apply different conditions to individual undertakings in the same or comparable performance, by which those undertakings are or may be disadvantaged in competition,
 5. conditional conclusion of contracts to the extent that the parties are required to accept other commitments which, by their nature or according to the trade practice, have no connection with the subject of those contracts; or
 6. the coordination of undertakings in public procurement, public tenders or other similar tenders in the context of public procurement, public tenders or other similar tenders.

(4) The prohibition under subsection (1) shall not apply to an agreement restricting competition which

 1. contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technological or economic development, while providing the consumer with a fair share of the resulting benefits;
 2. does not impose on the parties to the agreement restricting competition such restrictions which are not indispensable for the attainment of the objectives referred to in point a); and
 3. does not allow the parties to the agreement restricting competition to eliminate competition in respect of a substantial part of the goods in question on the relevant market.

(5) The prohibition under subsection (1) does not apply to a group of agreements restricting competition which cannot affect trade between Member States of the European Union, while it is aimed at or may result in restriction of competition in the Slovak Republic and meets the conditions for exemption from the ban under special regulations (hereinafter referred to as "block exemption"); Section 34 is not affected by this.

(6) If a party to the proceedings claims that his conduct or activity is covered by subsection 2, 4 or subsection 5, he is obliged to prove this to the regulatory authority.

(7) If the reason for the prohibition under subsection (1) applies only to a part of the agreement of undertakings or to a part of the decision of an association of undertakings, only that part is prohibited if it follows from the content of the agreement or the content of the decision that the part can be separated from the rest of the content.

Art. 42. 

(1) The regulatory authority shall impose a fine on an undertaking of up to 10% of the worldwide turnover for the previous accounting period, for each

 1. breach of the prohibition of an agreement restricting competition,
 2. breach of the prohibition of abuse of a dominant position,
 3. failure to notify a concentration before the proceeding to exercise the rights and perform the obligations arising from the concentration,
 4. breach of the prohibition to exercise the rights and perform the obligations arising from the concentration, unless the regulatory authority has granted an exemption pursuant to § 10(4),
 5. non-compliance with the regulatory authority’s decision; or
 6. breach of the prohibition of participation in public procurement.

Art. 4. 

(1) Dohoda obmedzujúca súťaž je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže. Dohoda obmedzujúca súťaž je zakázaná, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Dohodou obmedzujúcou súťaž nie je dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov, ak jej účinok na súťaž je zanedbateľný. Dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na súťaž, ak trhové podiely podnikateľov, ktorí sú účastníkmi dohody medzi podnikateľmi, zosúladeného postupu podnikateľov alebo rozhodnutia združenia podnikateľov, neprekračujú prahové hodnoty, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 64 písm. a). Zanedbateľný účinok na súťaž nemá dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov ani rozhodnutie združenia podnikateľov, ak má za cieľ obmedzovanie súťaže.

(3) Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca súťaž, ktorá spočíva

 1. v priamom alebo v nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
 2. v záväzku obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
 3. v rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania,
 4. v záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,
 5. v podmienení uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné strany prijali ďalšie záväzky, ktoré povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv, alebo
 6. v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo s inou obdobnou súťažou.

(4) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu súťaž, ktorá

 1. prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja, pričom poskytuje spotrebiteľovi primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva,
 2. neukladá účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov podľa písmena a), a
 3. neumožňuje účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.
 4. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na skupinu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá nemôže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie, pričom má za cieľ alebo môže mať za následok obmedzovanie súťaže na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienky na vyňatie zo zákazu podľa osobitných predpisov (ďalej len „skupinová výnimka“); § 34 tým nie je dotknutý.

(6) Ak účastník konania tvrdí, že sa na jeho konanie alebo činnosť vzťahuje odsek 2, 4 alebo odsek 5, je povinný túto skutočnosť úradu preukázať.

(7) Ak sa dôvod zákazu podľa odseku 1 vzťahuje len na časť dohody podnikateľov alebo na časť rozhodnutia združenia podnikateľov, zakázaná je len táto časť, ak z obsahu tejto dohody alebo z obsahu tohto rozhodnutia vyplýva, že túto časť možno oddeliť od ostatného obsahu.

Art. 42.

(1) Úrad uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, za každé

 1. porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,
 2. porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia,
 3. neoznámenie koncentrácie pred tým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie,
 4. porušenie zákazu vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie, ak úrad neudelil výnimku podľa § 10 ods. 4,
 5. neplnenie rozhodnutia úradu alebo
 6. porušenie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

Latest articles

SEE MORE

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.