Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Act on Prices

Art. 3. 

(1) A price agreement is an agreement on the amount of the price or an agreement on the method used to design the price, provided that this method sufficiently determines the price. The price agreement is also created by the buyer paying the price of the goods in the amount required by the seller.

Art. 12. 

(1) The inappropriate price may not be agreed

  1. between the sellers and the buyers in the sale or purchase of goods for export and re-import of the same goods for which subsidies are provided from the state budget or state funds or for which financial aid is provided from abroad or from the European Union,
  2. by a seller in the dominant position on the market within the sale of goods,
  3. by the seller or the buyer, if he/she is in a more advantageous economic position when selling or buying food porducts; a seller or buyer who agrees on a market price without being exposed to significant price competition in the relationship between the seller and the buyer has a more advantageous economic position for the purposes of this Act, while the competent price authority assesses the seller's or buyer's more advantageous economic position based on the quantity of the goods purchased or sold, to market share, economic and financial strength, legal or other barriers to entry market, the degree of affiliation through persons of property with other persons on the relevant market and other factors relevant for the assessment of the economic position of the entity on the market.

(2) An agreed price which significantly exceeds the economically justified costs, or a reasonable profit margin shall be deemed as an inappropriate price on a part of the seller pursuant to subsection (1).

(3) An agreed price, which is considered to be significantly below the economically justified costs shall be deemed as an inappropriate price for the buyer according to point (a) of Subsection 1. An agreed price, which is considered to be below economically justified costs, other than the purchase of food products, when the stock is sold out, due to the approaching expiry date or the approaching date of minimum durability, or in the event of closure shall be deemed as an inappropriate price on the part of the buyer pursuant to point (c) of subsection (1).

Art. 18.

(1) If the price control authorities find a breach of price discipline at the audited entity pursuant to Section 17, they shall impose a fine in the valid currency unit

  1. from EUR 30,000 up to five times the difference between the agreed price and the price that should have been agreed in accordance with the price rules, whereas the amount of the difference being assessed for the purposes of quantification according to the payments actually made, or
  2. from EUR 30,000 to EUR 75,000, if the difference under point (a) cannot be quantified or if there is a breach of price discipline other than that referred to in point (a).

(2) If the price control authority repeatedly finds a breach of price discipline within 12 months, it may impose a fine of up to EUR 150,000 on the audited entity in the valid currency unit and file an initiative to revoke the trade license pursuant to a special regulation.

Art. 3. 

(1) Dohoda o cene je dohoda o výške ceny alebo dohoda o spôsobe, akým sa cena vytvorí, s podmienkou, že tento spôsob cenu dostatočne určuje. Dohoda o cene vznikne aj tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.

Art. 12.

(1) Neprimeranú cenu nesmie dohodnúť

  1. predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru, na ktorý sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky štátnych fondov alebo na ktorý sa poskytuje finančná pomoc zo zahraničia alebo z Európskej únie,
  2. predávajúci v dominantnom postavení podnikateľa pri predaji tovaru,
  3. predávajúci alebo kupujúci, ak je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych výrobkov; výhodnejšie hospodárske postavenie na účely tohto zákona má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho, pričom výhodnejšie hospodárske postavenie predávajúceho alebo kupujúceho posudzuje príslušný cenový orgán podľa objemu predaného alebo nakúpeného tovaru, podielu na trhu, hospodárskej sily a finančnej sily, právnych alebo iných prekážok vstupu na trh, miery personálneho prepojenia alebo majetkového prepojenia s inými osobami na danom trhu a podľa iných skutočností rozhodujúcich pre posúdenie hospodárskeho postavenia subjektu na trhu.

(2) Za neprimeranú cenu u predávajúceho podľa odseku 1 sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraná zisková prirážka.

(3) Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. a) sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady. Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. c) sa považuje dohodnutá cena, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady okrem nákupu potravinárskych výrobkov pri výpredaji skladových zásob, z dôvodu blížiaceho sa dátumu spotreby alebo blížiaceho sa dátumu minimálnej trvanlivosti, alebo pri rušení prevádzky.

Art. 18.

(1) Ak cenové kontrolné orgány zistia u kontrolovaného subjektu porušenie cenovej disciplíny podľa § 17, uložia mu pokutu v platnej menovej jednotke

  1. vo výške od 30 000 eur až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi, pričom na účely vyčíslenia sa výška rozdielu posudzuje podľa skutočne realizovaných úhrad, alebo
  2. od 30 000 až do 75 000 eur, ak sa rozdiel podľa písmena a) nedá vyčísliť alebo ak ide o iné porušenie cenovej disciplíny, ako je uvedené v písmene a).

(2) Ak cenový kontrolný orgán opakovane zistí porušenie cenovej disciplíny v priebehu 12 mesiacov, môže kontrolovanému subjektu uložiť pokutu v platnej menovej jednotke až do 150 000 eur a podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Latest articles

SEE MORE

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.