Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Civil Procedure Code

Art. 1161. 

(1) A dispute to be resolved by an arbitration court requires a parties' agreement, which must specify the subject matter of the dispute or the legal relationship from which the dispute arose or may arise (arbitration clause).

(2) Provisions of an arbitration clause that violate the principle of equality of parties, in particular those that entitle only one party to bring an action before the arbitration court provided in the clause or before the court, are null and void.

(3) The arbitration clause may designate the permanent arbitration court as competent to adjudicate a dispute. Unless the parties have agreed otherwise, they shall be bound by the rules of procedure of the permanent arbitration court in force on the date on which the action was brought.

Art. 1162.

(1) The arbitration clause should be made in writing.

(2) The requirement concerning the form of the clause is also fulfilled where the clause is contained in written communications exchanged between the parties or statements made by means of distance communication which make it possible to record their contents. The reference in an agreement to a document containing an arbitration clause satisfies the requirements concerning the form of the arbitration clause if the agreement is made in writing, and this reference is of such a nature as to make the clause a part of the agreement.

Art. 1161. 

(1) Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (zapis na sąd polubowny).

(2) Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie albo przed sądem.

(3) Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie wniesienia pozwu.

Art. 1162.

(1) Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie.

(2) Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny jest spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w umowie na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy.

Latest articles

SEE MORE

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.