Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Have you missed our Virtual VBER event? Do not worry! A recording of the entire event and a copy of the speakers’ slides are made available.

Act on the Distribution of Insurance and Reinsurance

Art. 48(1)

An insurance company, a reinsurance company, an independent intermediary shall, adequately to the nature, scope and complexity of its business, establish, maintain and apply
(a) rules for the inspection of the activities of its workers and tied agents and their workers, and, in the case of an insurance or reinsurance company, of independent intermediaries and supplementary insurance intermediaries and their workers as well, with a particular focus on the checks on due compliance with the rules of conduct laid down by this Act, by other legislation in so far as it relates to the distribution of insurance or reinsurance, and by directly applicable EU legislation in the field of insurance distribution, and the checks on the proper conduct of business;
(b) rules of the remuneration of its workers, independent intermediaries, tied agents and their workers, supplementary insurance intermediaries and their workers; such rules must not encourage non-compliance with obligations under this Act, other legislation in so far as it relates to the distribution of insurance or reinsurance, and directly applicable EU legislation in the field of insurance distribution, in particular the rules of conduct, and must not encourage the recommendation of particular insurance products to customers to the detriment of other products which would better meet customer needs;
(c) procedures for preventing, determining and managing conflicts of interest;
(d) a complaint handling system, including general rules for the recording of and dealing with complaints; and
(e) an effective mechanism to report breaches or imminent breaches of this Act, of other legislation in so far as it relates to the distribution of insurance or reinsurance, and of directly applicable EU legislation in the field of insurance distribution, via a separate, independent and autonomous communication channel. 

Art. 49.

(1) An insurance company and an insurance intermediary must not require a person who is or is to be involved in the distribution of insurance to make initial or other similar payments as a precondition for the payment of future remunerations for such activities. 

(2) An insurance company and an insurance intermediary must not make remuneration for insurance distribution dependent on the acquisition of other persons for this activity by the remunerated person. 

Art. 50.

(1) If life insurance ceases to exist within 5 years of the date of its start for any reason other than as a result of an insured event, the insurance intermediary is entitled to no more than a pro-rata part of the agreed remuneration for the first 5 years of the duration of the insurance. 

(2) A pro-rata part referred to in Subsection 1 shall be determined as a ratio of the actual duration of insurance expressed in uncompleted months and a period of 60 months. Where the insurance has been agreed for less than 5 years, the pro-rata part referred to in Subsection 1 shall be determined as a ratio of the actual duration of insurance expressed in uncompleted months and the agreed insurance term expressed in months. 

(3) Subsections 1 and 2 shall not apply if:
(a) one-off premium has been agreed, or
(b) an insurance intermediary‘s remuneration is agreed at a flat annual rate for the duration of the insurance. 

(4) Where an advance on the remuneration has been paid and if the insurance under Subsection 1 ceases to exist before the end of the agreed insurance term for a reason other than as a result of an insured event, the insurance intermediary shall be obliged to release the part of the advance payment exceeding the agreed remuneration for the period until the termination of the insurance.

(5) Section 2507 of the Civil Code, the part of the sentence following the semicolon, shall apply mutatis mutandis to the cases referred to in Subsection 1.

Art. 48(1)

Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje
(a) pravidla kontroly činnosti svých pracovníků a vázaných zástupců a jejich pracovníků, v případě pojišťovny nebo zajišťovny též samostatných zprostředkovatelů a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, a kontrolu řádného provozování činnosti,
(b) pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž nesmí motivovat k tomu, aby byly zákazníkům doporučovány konkrétní pojistné produkty na úkor jiných produktů, které by lépe odpovídaly potřebám zákazníka,
(c) postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů,
(d) systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro evidenci a vyřizování stížností, a
(e) účinný mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Art. 49.

(1) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na distribuci pojištění, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí odměny za distribuci pojištění odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

Art. 50.

(1) Zanikne-li životní pojištění do 5 let ode dne svého vzniku z jiného důvodu než v důsledku pojistné události, má pojišťovací zprostředkovatel právo nejvýše na poměrnou část sjednané odměny za dobu prvních 5 let trvání tohoto pojištění.

(2) Poměrná část podle odstavce 1 se určí jako podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a doby 60 měsíců. Byla-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se poměrná část podle odstavce 1 jako podíl skutečné doby trvání pojištění vyjádřené v započatých měsících a sjednané pojistné doby vyjádřené v měsících.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže
(a) je sjednáno jednorázové pojistné, nebo
(b) je sjednána odměna pojišťovacího zprostředkovatele v rovnoměrné roční výši po celou dobu trvání pojištění.

(4) Byla-li poskytnuta záloha na odměnu a zanikne-li pojištění podle odstavce 1 před koncem sjednané pojistné doby z jiného důvodu než v důsledku pojistné události, je pojišťovací zprostředkovatel povinen vydat část zálohy přesahující výši sjednané odměny za dobu do zániku pojištění.

(5) Na případy uvedené v odstavci 1 se § 2507 občanského zákoníku část věty za středníkem použije obdobně.
 

Latest articles

SEE MORE
Glossary

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.