Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Have you missed our Virtual VBER event? Do not worry! A recording of the entire event and a copy of the speakers’ slides are made available.

Act on Arbitration Proceedings and Enforcement of Arbitral Awards

Art. 2.

(1) The parties may agree that property disputes between them, except for disputes arising from contracts concluded between the entrepreneur and the consumer, disputes arising in connection with the enforcement of a decision and incidental disputes that would otherwise be subject to the jurisdiction of a court or which are provided for by a special law, will be decided by one or more arbitrators or by a permanent arbitration court (arbitration agreement).

(2) The arbitration agreement may be validly concluded if the parties could reach an amicable settlement on the subject matter of the dispute.(1) 

(4) Unless the arbitration agreement stipulates otherwise, it applies both to rights arising directly from legal relations and to the issue of the legal validity of those legal relations, as well as to rights related to those rights.

(5) The arbitration agreement also binds the legal successors of the parties unless the parties expressly exclude this in the agreement.

(1) § 99 of the Civil Procedure Code.

Art. 3.

(1) The arbitration agreement must be in writing, otherwise it is invalid. The written form is considered preserved even if the arbitration agreement is concluded by telegraph, telex or electronic means that allow the content of the agreement and the identification of the persons who concluded the arbitration agreement to be recorded.

(2) However, if the arbitration clause forms part of the terms and conditions governing the main contract to which the arbitration clause relates, the arbitration clause is validly agreed, even if a written offer to conclude the main contract including the arbitration clause has been accepted by the other party in a manner showing its consent to the content of the arbitration agreement.

Art. 2.

(1) Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

(2) Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.(1) 

(3) Rozhodčí smlouva se může týkat
(a) jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo
(b) všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka).

(4) Není-li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se jak na práva z právních vztahů přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy související.

(5) Rozhodčí smlouva váže také právní nástupce stran, pokud to strany v této smlouvě výslovně nevyloučí.

(1) § 99 občanského soudního řádu.

Art. 3.

(1) Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

(2) Tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy.

Latest articles

SEE MORE
Glossary

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.