Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Have you missed our Virtual VBER event? Do not worry! A recording of the entire event, a copy of the speakers’ slides and a Q&A document are made available.

Act on terms of contract between traders

Art. 1. 

If a term set by a trader when he or she enters into or intends to enter into an agreement with another trader is to be regarded as unfair, the Patent and Market Court may prohibit the trader from subsequently setting the same or substantially the same terms in similar cases. Such a prohibition may also be directed at someone who is employed by the trader or at someone acting on behalf of the trader.

The first paragraph also applies to terms that an authority or another public entity stipulate for an agreement with a trader, according to which he or she shall provide goods or services for payment.

Lag (2016: 204).

Art. 2. 

When assessing whether a contract term is to be regarded as unreasonable, special consideration shall be given to the need for protection for those who occupy an inferior position in the contractual relation.

A prohibition shall be determined only if it appropriate from public interest perspective.

Art. 3. 

Issues about a prohibition are raised following an application. Such an application may only be made by an association of traders, by another association which has a legitimate interest in representing a trader or by an individual trader against whom the relevant contract term has been stipulated.

Lag (2002:354).

Art. 3a. 

If an association of traders makes it probable that the outcome of the case may be of significant interest to the members of the association, the court may, at the request of the association, allow it, in addition to an individual party, to take part in the proceedings and adduce evidence.

An application for participation must be in writing and be reasoned.

The parties shall be given an opportunity to comment on the application. The application may not be approved if the party, on which the application regarding participation relates to, opposes it.

Lag (2016:204).

Art. 4. 

Decisions regarding prohibitions do not prevent the same issue from being re-examined, if changed circumstances or some other special reason so requires.

Art. 5. 

A prohibition shall be combined with a conditional fine, unless it is unnecessary due to special reasons.

An action for the imposition of a fine shall be brought before the Patent and Market Court by the person who has applied for the prohibition.

Lag (2016: 204).

Art. 5a. 

Service of judgments and decisions involving a conditional fine may take place in accordance with Sections 34–37 of the Service Act (2010: 1932) only if, taking into account what has emerged in the individual service case or in other service attempts with the service recipient, there is reason to assume that he or she has deviated or otherwise stays away.

Lag (2016:204).

Art. 5b. 

In cases pursuant to section 1, the court may decide that each party shall bear its own litigation costs.

Lag (2016: 204).

Art. 6.

The law does not apply in respect of a service provided by a trader who is established in another state than Sweden within the European Economic Area (EEA).

Lag (2009:1088).

Art. 7. 

When trading in goods or services, the provisions of this Act on contract terms also apply to practices established between the parties, commercial practices and other customs regarding payment time, interest on arrears or compensation for recovery costs.

Lag (2013: 57).

Art. 1. 

Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller hon ska tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning.

Lag (2016: 204).

Art. 2. 

Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Förbud skall meddelas endast om det är påkallat från allmän synpunkt.

Art. 3. 

Frågor om förbud tas upp efter ansökan. En sådan ansökan får göras endast av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp.

Lag (2002:354).

Art. 3a. 

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevisning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig detta.

Lag (2016:204).

Art. 4. 

Beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, om ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det

Art. 5. 

Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av den som har ansökt om förbudet.

Lag (2016: 204).

Art. 5a. 

Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande får ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Lag (2016:204).

Art. 5b. 

I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

Lag (2016:204).

Art. 6. 

Lagen tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lag (2009:1088).

Art. 7. 

Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader.

Lag (2013: 57).

Latest articles

SEE MORE
Glossary

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.