Cookie preferences

This website uses cookies to improve your browsing experience and to better tailor the website to your preferences. Below you can indicate your cookie preferences:

Essential cookies are cookies that are necessary for the correct functioning of the website (e.g., to avoid overload on the website, keeping it functional and accessible). These cookies can be placed without your consent.

Functional cookies are cookies that are necessary to improve your browsing experience or to provide a functionality explicitly requested by you (e.g. remembering your settings). These cookies can also be placed without your consent.

Analytical cookies are cookies that collect information about how you use the website to improve search engine hits and the functioning of the website (e.g. we see how visitors move around the website when they are using it to ensure that visitors find what they are looking for easily). These cookies are only placed if you have given your consent.

For more information about cookies and the list of cookies used on this website, see our Cookie Statement.

Act on Arbitration

Art. 3. 

(1) An arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or some of the disputes which have arisen or may arise between them in respect of a defined contractual or other legal relationship.

Art. 4. 

(1) An arbitration agreement may be in the form of a separate agreement or in the form of an arbitration clause in a contract.

(2) In order to be valid an arbitration agreement shall be in writing.

(3) An arbitration agreement is also in writing if:

  1. the arbitration agreement is contained in an exchanged written communication between the parties, or
  2. it was concluded by electronic means that are capable of recording the substance of such legal act and the identity of the party making it.

(4) A reference in a contract or in written communication between the parties to any document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement in writing, provided the reference is such as to make that clause, in the intention of the parties, part of the contract.

(5) An arbitration agreement is in writing even in the case of acceding in writing to a contract under a special law, which includes a valid arbitration clause. This also applies to situations of acquiring a membership in an association or in another legal entity, of whose internal governance documents contain an arbitration clause.

(6) A written form of an arbitration agreement can be substituted by a statement of the parties accepting the jurisdiction of the arbitral tribunal, recorded in minutes drawn up by the arbitrator. The minutes shall include an arbitration agreement under Section 3.

(7) An arbitration agreement is also considered to be concluded in writing within the scope of a filed claim if its existence is asserted in the statement of claim and is not denied by the respondent in the statement of defence delivered to the arbitral tribunal.

Art. 3. 

(1) Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.

Art. 4. 

(1) Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve.

(2) Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy,

  1. ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo
  2. ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila.

(4) Odkaz v zmluve alebo v písomnej komunikácii strán na akýkoľvek dokument obsahujúci rozhodcovskú doložku sa považuje za písomnú rozhodcovskú zmluvu, ak sa takýmto odkazom má podľa vôle strán stať rozhodcovská doložka súčasťou zmluvy.

(5) Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj pri písomnom pristúpení k zmluve podľa osobitného zákona, ktoré obsahuje platnú rozhodcovskú doložku. To platí aj v prípade nadobudnutia členstva v záujmovom združení alebo v inej právnickej osobe, ktorej vnútorné predpisy obsahujú rozhodcovskú doložku.

(6) Nedodržanie písomnej formy rozhodcovskej zmluvy možno nahradiť vyhlásením zmluvných strán do zápisnice pred rozhodcom o podrobení sa právomoci rozhodcovského súdu. Obsahom zápisnice je rozhodcovská zmluva podľa § 3.

(7) Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú v rozsahu predmetu podanej žaloby aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne.

Latest articles

SEE MORE

Subscribe for free and get notified on the latest articles, documentation and publications.

The DLC’s Legal notice applies. contrast BV will process your data in accordance with the Privacy notice.